ZVRÁCENÝ.CZ

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s podmínkami serveru.

Souhlasím a chci pokračovat v prohlížení

freesex.cz

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci LiveNet, s. r. o., se sídlem Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady, IČO: 44 314 213, v rámci jeho informačního systému IS zvraceny.cz.

Beru na vědomí, že tento souhlas se uděluje v procesu registrace na stránce www.zvraceny.cz, přičemž jen registrovaný uživatel může na této webové stránce sdílet videa a fotografie.

Beru na vědomí, že účelem zpracování osobních údajů je umožnit registraci na této webové stránce, přičemž samotná webová stránka slouží potřebám propagace dalších činností provozovatele, a to bez přímého marketingu či zasílání reklamních nebo informačních e-mailů.

Beru na vědomí, že registrace na této webové stránce je dobrovolná a není spojena s žádnou peněžní nebo nepeněžní odplatou, ať už z mé strany vůči správci, nebo ze strany správce vůči mně.

Beru na vědomí a souhlasím s poskytnutím těchto mých osobních údajů, bez jejichž poskytnutí registrace nemůže být úspěšná: e-mailová adresa jako povinný údaj a fotografie do profilu jako dobrovolný údaj.

Souhlasím s provedením profilování. Tento souhlas se zvlášť vztahuje na provedení profilování správcem v tomto informačním systému. Profilováním se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které pozůstává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se subjektu údajů, především analýzy nebo předvídání aspektů subjektu údajů souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem. V rámci uvedeného informačního systému správce profilování konkrétně znamená možnost sledovat mé chování na této webové stránce, neboť nejen správce, nýbrž každý návštěvník této webové stránky může sledovat, jaká videa nebo fotografie jsem sdílel/-a.

Poučení:
Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést buď e-mailem na info@live-net.sk, nebo písemnou formou zaslanou na adresu sídla správce LiveNet, s. r. o., se sídlem Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady, IČO: 44 314 213. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracování vašich osobních údajů poskytnutých do doby odvolání souhlasu. V případě odvolání souhlasu bude zrušena vaše registrace na webové stránce www.zvraceny.cz.