ZVRÁCENÝ.CZ

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s podmínkami serveru.

Souhlasím a chci pokračovat v prohlížení

freesex.cz

GDPR

Obsah

I. Informační povinnost podle čl. 13

V Ohradách dne 25. 05. 2018

INFORMACE SUBJEKTŮM ÚDAJŮ podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, jímž se ruší směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při výkonu naší činnosti a při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci výkonu vlastní podnikatelské činnosti.

Správcem je:
 • LiveNet, s.r.o.
 • se sídlem Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
 • IČO: 44 314 213
 • za kterou jedná jednatel – Tibor Radics (dále jen „My”).
 • Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat
 • kontaktní údaje:

  • email: info@live-net.sk
  • telefón: 0918/924889
 • nebo poštou na adresu našeho sídla.
Odpovědnou osobou je:
 • JUDr. Zsolt Hodosi, advokát
 • se sídlem Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO: 45014515
 • kontaktní údaje:

  • email: judr.hodosi@akhodosi.sk
  • telefón: 0907/438866

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (“GDPR”), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů (Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN), ěmi ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují (zejména § 78), zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty, zákoníkem práce, zákonem o sociálním pojištění, zákonem o zdravotním pojištění, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitelů i dalšími předpisy.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

 • poskytovat naše služby našim klientům, resp. provádět naši obchodní činnost;
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti; a
 • chránit oprávněné zájmy nás, našich klientů a jiných osob.

K jakým účelům a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Účel Právní základ podle GDPR Související předpisy
splnění závazkových povinností vůči klientům plnění smlouvy, prokazování, uplatňování a hájení právních nároků zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, občanský zákoník, zákon o dani z přidané hodnoty
splnění ostatních smluvních povinností plnění smlouvy obchodní zákoník, občanský zákoník, autorský zákon
splnění zákonných povinností plnění zákonné povinnosti správce občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitelů
vedení vnitřní evidence společníků plnění zákonné povinnosti obchodní zákoník
uplatňování vlastních zákonných práv, bránění oprávněných zájmů oprávněný zájem správce, prokazování, uplatňování nebo hájení právních nároků občanský zákoník, obchodní zákoník
zajištění souladu s právními předpisy splnění zákonné povinnosti, oprávněný zájem, veřejný zájem, prokazování, uplatňování a hájení právních nároků zákon o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti
statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumu veřejný zájem, splnění zákonné povinnosti zákon o archívech a registraturách, zákon o státní statistice
vedení předepsaného účetnictví splnění zákonné povinnosti zákon o dani z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty
splnění odvodové povinnosti do zdravotní pojišťovny a do sociální pojišťovny splnění zákonné povinnosti zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákoník práce
marketingová podpora obchodní činnosti souhlas subjektu údajů, plnění smlouvy občanský zákoník

Jaké oprávněné zájmy sledujeme při zpracovávání osobních údajů?

 • eliminace zneužití naší činnosti a našich služeb k praní špinavých peněz
 • eliminace zneužití naší činnosti a našich služeb k podpoře financování terorismu
 • uplatňování vlastních zákonných práv, bránění oprávněných zájmů

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce dat např. daňovému úřadu, zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, inspektorátu práce, úřadu práce nebo poskytovatelům softwarového vybavení nebo podpory naší činnosti, včetně zaměstnanců těchto osob, soudům, notářům, exekutorům, policii.
Jsme povinni překazit spáchání trestného činu a také máme povinnost oznamovat informace na úseku předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme. Cloudové služby nevyužíváme.

Jaké automatizované individuální rozhodování provádíme?

V případě registrovaných uživatelů internetových stránek, tedy pokud jste registrovaní na těchto stránkách:

 • www.zvraceny.cz
 • www.freesex.sk
 • www.freesex.cz

součástí Vaší registrace je profilování, protože nejen my, ale každý návštěvník těchto stránek může sledovat, jaká videa nebo fotografie jste sdílel. Profilování se provádí na základě Vašeho souhlasu. Bez registrace nemáte možnost na těchto stránkách sdílet videa a fotografie, přičemž profilování je součástí Vaší registrace. Bez odsouhlasení profilování Vaše registrace na těchto stránkách nebude úspěšná.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme maximálně do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Při uchovávání osobních údajů se řídíme registraturních řádem a registraturním plánem, např.:

 • listiny týkající se účetnictví uchováváme v zásadě po dobu 10 let,
 • listiny týkající se klientů uchováváme po dobu 10 let.

Likvidaci osobních údajů brání např. tyto skutečnosti:

 • nelze likvidovat originály listin,
 • nelze likvidovat listiny, které musí být předány státnímu archivu,
 • pokud je vedeno jakékoliv řízení před soudem, orgánem státní správy, orgány činnými v trestním řízení, které obsahově souvisí s obsahem listin jinak určených na likvidaci.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Pokud jste náš klient, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné a spočívá na smluvním základě, je tedy smluvním požadavkem. V závislosti na konkrétním případu může mít neposkytnutí osobních údajů klientem dopad na naši schopnost poskytnout kvalitní a včasné služby nebo ve výjimečných případech i na naši povinnost odmítnout poskytnout naše služby (odmítnout Vaši registraci). Osobní údaje o našich klientech můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné správy nebo od jiných osob.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu i pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Jako náš klient máte právo považovat přístup k Vašim osobním údajům i jejich opravu, výmaz a omezení zpracování. Máte právo namítat proti zpracovávání osobních údajů (pouze pokud je právním základem zpracování osobních údajů veřejný zájem nebo oprávněný zájem) a na přenositelnost osobních údajů (pouze pokud právním základem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas nebo smlouva a zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky). Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
To vše v intencích čl. 15 až 22 nařízení GDPR.

Změny podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že se změní tyto podmínky podstatným způsobem, na tuto změnu Vás upozorníme např. obecným oznámením na webstránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.